Kategorie

Polityka prywatności

Dane osobowe przekazane w trakcie rejestracji są przetwarzane przez Anita Berg z siedzibą w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 31/305 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Prezydenta Miasta Legionowo będącym administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. Założenia konta Użytkownika oraz realizacji zamówienia.
2. Przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Anita Berg, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością wykonania usługi na rzecz klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.

Użytkownik, który przekazał Anita Berg swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, prawo żądania aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Użytkownik może zwrócić się do Anita Berg z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych, przez wysłanie maila na biuro@anitaberg.pl

Monitoring wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren zarządzany przez Administratora. W szczególności monitoring wizyjny jest wykorzystywany w salonach Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów.

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy Panią/Pana:

1.Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anita Berg z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31/305 , 05-120 Legionowo.
Kontakt z administratorem:
- poczta (listy/pisma) należy przesyłać na adres: Anita Berg ul. Piłsudskiego 31/305 , 05-120 Legionowo
- e-mail: biuro@anitaberg.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane pod warunkiem spełnienia choćby jednej z przesłanek art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO w celach handlowych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora.

3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Anita Berg  
b) przygotowania i przedstawienia oferty, zamówień, realizacji zleceń produkcyjnych
c) realizacji umów zawartych z Anita Berg
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody                              

4. Okres przechowywania danych osobowych.   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Anita Berg przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Anita Berg (dostawcy, kooperanci, klienci).

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych w zakresie określonym w art. 15 RODO,
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne w zakresie określonym w art. 16 RODO,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w zakresie określonym w art. 17 RODO w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie określonym w art. 20 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym art. 21 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
h) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w spoób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Zgoda
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00 fax: 22 531 03 01.Napisz do nas:

Sklep
biuro@anitaberg.pl
Zadzwoń do nas:

Sklep
+48 608 499 994
nie możesz się dodzwonić napisz e-maila wraz z numerem tel - oddzwonimy
biuro@anitaberg.pl
Newsletter